Chivhu mom convicted of killing 4 children


The Herald

Herald Logo

Fidelis Munyoro-Mutori wenhau mukuru weDare

MUDZIMAI weCHIVHU, Emelda Marizani, svondo rinouya achatongerwa imwe yemhosva dzinotyisa dzaungafungidzirwe, dzekuuraya vanasikana vake vana apo pakange panyanya kunetsana muwanano.

Dare rakatongera Marizani mhosva ina dzehumhondi, richiona kuti akanga agara achironga mhondi idzi zvisinei nemurume wake waaipomera mhosva yekusavimbika.

Marizani akaisira vana vake vana muchetura uye paakafunga kuti vangangofa, akatora banga ndokucheka huro dzavo mumwe nemumwe.

Akabva anwa muchetura umwechete achiedza kuzviuraya, asi akararama.

Panguva yekutongwa, Marizani akaramba humhondi uye akataura kuzvidzivirira kwemhosva yakaderera, asi izvi hazvina kutsigirwa sezvo chiremba akamuongorora akawana kuti pfungwa dzake dzagadzikana.

Mumutongo wakapiwa nezuro, Justice Munamato Mutevedzi vakapomera Marizani mhosva dzose dzemhondi mushure mekunge muchuchisi aratidza kuti ari kupomerwa mhosva.

Panguva yekutongwa kwenyaya iyi, mukadzi uyu akarova dare semunhu asingatyi uye aive nemoyo munyoro sezvo aisambobuda misodzi kuratidza kushushikana mupfungwa.

“Chokwadi, amai vanogona kuuraya mwana wavo asi kuuraya vana vavo, mumwe mushure memumwe zvisina musoro zvakadaro anofananidzira mukadzi ane shungu dzokuzadzisa chinangwa chake choudyire,” akadaro Justice Mutevedzi.

Mifananidzo yakashata yakaitwa mudare yairatidza mamiriro akaita mitumbi yevana murufu. Huro dzavo dzainge dzatsemurwa dziine ropa. Vaviri vakaita sevakasungwa netambo. Miviri yevamwe vaviri yakanga yatsva zvachose.

Pakutongera Marizani mhosva, Justice Mutevedzi vakaona kuti humbowo hwakanga huri pamberi pedare hwakaratidza kuti akatadza kupa humbowo hwekuti airwara nepfungwa panguva yaakauraya vana vake.

Dare rakaonawo kuti humbowo hwaMarizani mukutaura kwaakaita kumapurisa uye nemuromo wake pamberi pedare hwaipikisana zvikuru, ukuwo humbowo hwaakapa kuna chiremba hwaisavimbika.

Zvisinei, mutongi akaona kuti, divi rayo muchuchisi akapa humbowo hwakakwana hunotsigirwa nehumbowo hwaDoctor Patrick Mhaka hunopikisa kuzvidzivirira kwaMarizani kwekunetseka kwepfungwa panguva yakaoma.

“Izvi ndizvo zvinoita kuti tive nechokwadi chekuti Hurumende yakakwanisa kupa humbowo hwayo pasina kupokana,” vakadaro Justice Mutevedzi. “Nekudaro, anopomerwa anowanikwa aine mhosva ina dzekuponda sezvaari kupomerwa.”

Mutongi Mutevedzi, uyo akatora maawa mana akananga achiverenga mutongo wake, akati Marizani paakatanga kunzwa asina zvaanogona kuita muwanano yake akaona kuti aisazofa achigara nevana vake ndokuvauraya.

Izvi, mutongi akati, akazviita nekuda kwerudo rwakarasika zvekuti kana akatadza kuchengeta vana vake hapana aigona.

Mutongi akataurawo nezve mental order principles achitsanangura kuti kuita kwaMarizani, kwaitaurisa kuvhiringika kwepfungwa kwaiwanzosanzwisisika. Muchiitiko ichi, zvisinei, zviito zvake zvose zvakanga zviri pachena.

Vaitsanangurika maererano nekupopotedzana kwaivepo pakati pemukadzi nemurume wake Lameck, nekuda kwehasha dzaaive nadzo pamusoro pemadzishe emurume wake, kunyanya umwe Chelsea ndiye airatidza kuti ndiye angangomutora semukadzi waLameck.

Muuchapupu hwake hwepamuromo. Marizani uyo ari kumirirwa naMuzvare Gamuchirai Muchapireyi naAmai Chiedza Tsikira weTsikira Muchapireyi Corporate Attorneys, akabvuma mumashoko ake nehumbowo hwepamuromo kuti akaponda vana vake achishora murume wake.

Akataura kuti aisada kufa asingararame kubva pazvinhu zvakawanikwa nevaviri ava uye Justice Mutevedzi vakati, vakashandisa nzira yekupisa, asi zvinosuruvarisa vaiona vana vavo sechimwe chezvinhu izvi.

Asi maonero edare anotsigirwa nemaitiro aMarizani mushure mekupondwa kwaakaita apo akapisa imba zvitunha zvevana zviri mukati.

Akabva aenda kukamba yemapurisa kunozvipa.

Zvisinei Dare rakashaya kuti chokwadi Marizani aida kuzviuraya here. “Kana akadaro, sezvaanoti, akawana mukana wose wekuita izvi pasina zvipingaidzo, vakadaro Justice Mutevedzi.

“Haana chokwadi cherufu rwake sezvaakaita nevana vake. Akazvipa mukana wekurarama achibhadhara zvaaitaura kuti aida chaizvo kufa nevana vake.

“Anopembedza kutadza kufa kwake achiti haana kuwana waya yekuzvisungirira nayo. Asi angadai akashandisa chimwe chinhu kunze kwewaya kuzvisungirira. Neimwe nzira, angadai akazvisiya kuti apedzwe nemoto wemoto waakatanga mukati memba. Haana kutora chero sarudzo. Aitya zvakajeka moto waanorondedzera sewakaipa.”

Nekuda kweizvi, dare rakanga raona kuti aingoshandisa vana sezvidhoma mugakava rewanano.

“Mukuita izvi, akavauraya zvine utsinye achidavira kuti nokuita kudaro aizotsiva murume wake nevahosi vake.”

Tichifunga nezvemashoko akajeka, achinyatsotsanangura zvakaitika kusvika auraya vana vake, zvakaomera dare kuti ribvume zvaitaurwa naMarizani zvekuti aisatenda kuipa kwemaitiro ake.

Mukutaura kwake achizvidzivirira, Marizani akati aiva nepfungwa, uye muwanano yaishungurudza, uye kuti murume wake aiva nezvinhu zvisingaverengeki, asi iye aimushorawo pakubereka vasikana.

Muchuchisi VaTeddy Kamuriwo vakamira kuHurumende.Source link

Leave a Comment